St. Mary's Garden Cemetery

Klein, Agnes M.

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo