St. Mary's Garden Cemetery

Klein, Katharina

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo