St. Mary's Garden Cemetery

Klein, Rosa

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo