St. Mary's Garden Cemetery

Petri, Otto & Telka

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo