Stonewall Community Cemetery

Eckert, Benno & Thekla

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo