Stonewall Community Cemetery

Escamilla, Tomasita

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo