Stonewall Community Cemetery

Goll, Richard & Olga

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo